Logo and home button


Atko Viru – Idrottsträning

Träning

7. Hur uppstår träningseffekten

Om fysiska övningar upprepas systematiskt uppstår i organismen ett omfattande komplex av ändringar som i sig innesluter strukturell omdaning ner till cellernas beståndsdelar, tillväxt av organismens energiförråd, förbättring och ekonomisering av ämnesomsättningsprocesser, tillväxt av organismens funktionella kapacitet samt förfining av rörelsekoordinationen. Att det råder omedelbart samband mellan dessa ändringar och ökning av arbetsförmåga samt förbättring av idrottsprestationer och hälsan är uppenbart.

Varför uppstår dessa ändringar? Svaret är enkelt: det är den levande organismens enastående anpassningsförmåga som uppenbarar sig. Anpassning till yttre betingelser innebär alltid att det uppstår vissa ändringar. Anpassning till upprepade fysiska ansträngningar medför ändringar som höjer den fysiska kapaciteten och gör att kroppen kan utstå med dessa belastningar. Men ändå återstår frågan: varför?

Att söka svaret på den frågan beror inte enbart på teoretiskt intresse. Ju bättre vi känner till innebörden av en företeelse och dess orsakssammanhang, desto större är möjligheterna att styra den, att praktiskt utnyttja hithörande objektiva lagar, att bredda dessa lagars inflytelsesfär och undvika de faktorer som inskränker deras verkan.

För att förklara träningseffekten har man under tidernas lopp använt olika konceptioner som uppstod när man började förstå adaptationsprocessen:

  1. i sitt storverk Zooloogia filosoofia finner J. B. Lamarck att funktionen skapar organet
  2. W. Roux hypotes att funktionella ändringar inducerar ”trofisk impuls”, varigenom uppstår specifik utvecklande effekt på organ
  3. W. Weichards lag om superkompensation av energiförbrukning
  4. W. A. Engelhardts regel att sönderdelning i organismen alltid framkallar syntesen av motsvarande ämnen
  5. I. Pavlovs teori om betingade reflexer.

Att funktion skapar organet är uppenbart såväl i evolutionsprocessen som i varje individs personliga utveckling. Idrottsträning utgör härvid det bästa argumentet: de muskler som används för lyftning av tyngder och för att övervinna motstånd blir större. Hjärtat, som får arbeta intensivt vid fysiska ansträngningar, blir starkare o.s.v. Om det är så behövs det en impuls som sammanbinder den funktionella aktiviteten och utvecklingen av det verksamma organet. Men vilken är denna ”trofiska impuls” eller bandet mellan sönderdelning och syntes? Ända fram till sista tiden har den frågan inte kunnat besvaras.

Fortsätt till Lagen om superkompensation och betingade reflexer »


Image link to Amino Acids Game Image link to Bench Press game Image link to Glycolysis Game