Logo and home buttonImage link to Glycolysis Game

Atko Viru – Idrottsträning

2. Premisser

Idrottsträning kan behandlas ur flera olika aspekter. Enbart träningsmetodik innehåller i sig aspekter som fysisk, teknisk, taktisk, psykologisk och teoretisk föreberedelse. Var och en av dessa sidor kräver i sin tur en analys av övningsval, övningsmetoder, val av hjälpmedel och ett flertal andra frågor. Var och en kräver också behandling av såväl ett enstaka träningspass som av träningsplan för en vecka, en månad, ett år och flera år. Utöver ren träning är idrottsmannen väg mot toppen även sammankopplad med val av mat, fördelning av arbete och vila, sömn, användning av medel för att påskynda organismens återhämtning, kontroll av träningens effektivitet, förebyggande och läkning av idrottsskador osv.

Om man ser på träning i vidare perspektiv märker man att det handlar om ett ganska unikt experiment vars resultat bjuder åtskilligt av intresse för pedagogik och psykologi, liksom fysiologi, biokemi, funktionell anatomi, hälsolära samt för ett flertal grenar inom medicin. Detta experiment bekräftar att målinriktad verksamhet har en fostrande funktion (men att den i vissa fall även kan inverka ogynnsamt på harmonisk personlighetsutveckling genom överdriven koncentration på en alltför smal sektor) och även möjliggör en viss omdaning av en människas psyke. Speciellt värdefullt är detta experiment dock för att klarlägga lagbundenheten i utvecklingen av den mänskliga organismens prestations- och anpassningsförmåga. Mycket väsentliga är också kunskaperna om hur hälsan kan förbättras genom fysisk träning, liksom kunskap om faran med överansträngning och hur denna fara kan diagnostiseras i rätt tid. För ett flertal medicinvetenskapliga grenar är det av väsentlig betydelse att lära känna sjukdomars speciella förlopp hos idrottsmän samt mediciners och läkningsprocedurers effektivitet för att få kunskap om läkningsprocessens beroende av organismens tillstånd.

Alla dessa aspekter kräver en analytisk behandling från olika utgångspunkter, de kräver olika faktauppgifter. Den syntes som man då får som ett slutresultat är ofta viktigare för den ena eller andra vetenskapsgrenens utveckling än för fulländning av träningsmetodiken.

Denna bok har som mål en integrerande behandling av idrottsträning för att finna en rationell kärna till utveckling av träningsmetodiken. Alla analysdata, oavsett ur vilken aspekt analysen är utförd, är därför nyttiga om de passar in som byggnadsmaterial för den syntes vi behöver. Men vår uppgift är inte att bearbeta alla de aspekter som forskning om idrottsträning ger möjlighet till.

För att systematisera till en enhet utifrån ett så invecklat händelsekomplex som idrottsträning är, måste vi ha en utgångsposition. Det är från denna som vi börjar och vi kallar framställningen nog så pretentiöst för ”vetenskapligt närmande till träningsuppbyggnad”.

Men genast måste vi rikta vår uppmärksamhet mot en annan utgångsposition, nämligen: för vem gör vi syntesen? Det skulle inte vara helt korrekt att påstå att det är för idrottsmannen. Det är visserligen sant att syntesens positiva produkt realiseras genom idrottsmannen, genom hans prestationer betygsättes syntesen. Men ändå är det inte idrottsmannen själv som är den direkta användaren, utan tränaren – den kvalificerade specialisten som använder denna produkt i sitt skapelsearbete. Detta i sin tur kräver en analys av vad en tränarsyssla egentligen är och vilken kompetens vi ska vänta oss av en tränare för att han ska kunna tillgodogöra sig det som erbjuds.

Fortsätt till Vetenskapligt närmande till träningsuppbyggnad »