Logo and home buttonAtko Viru – Idrottsträning

1. Förord

Tanken att skriva denna bok har funnits hos mig ett tiotal år. Grundidén var att i ett enhetligt system sammanföra det väsentligaste som vi känner till om träning och därigenom göra den vetenskapliga produkten tillgänglig och användbar. För att realisera denna idé var det nödvändigt att dels studera och analysera en ganska omfattande mängd vetenskapliga arbeten och dels skaffa sig kunskaper om praktiska erfarenheter i idrottsträning. Material som behandlar de biologiska/medicinska grundförutsättningarna för träning, liksom träningens pedagogiska/metodiska aspekter visade sig också vara behövliga. Mycket hjälp hade jag genom goda förbindelser med de ledande specialisterna i Sovjetunionen när det gäller idrottsträning samt genom mitt arbete som medlem i rådet för försvar av vetenskapliga avhandlingar vid Centralinstitutet för Kroppskultur i Moskva. Men ändå kan den här boken inte ge en uttömmande och allsidig översikt av allt genomarbetat material. Som nämnts behandlas det logiska systemet som möjliggör en målinriktad användning av det kunskapsförråd som finns. Därför visade det sig vara ändamålsenligt att ge företräde för vissa data framför andra och naturligtvis var det också nödvändigt att beakta deras betydenhet, deras vetenskapliga värde.

Vid utarbetning av systemet var utgångsidéerna av avgörande betydelse. Att fastställa och motivera dessa fördröjde under en lång tid färdigställandet av detta arbete. Så småningom visade det sig dock att även denna svårighet kunde övervinnas. Ytterligare två viktiga problem måste lösas:

  1. att formulera systemet så att det kunde kompletteras, korrigeras och vidareutvecklas om nya fakta skulle komma fram.
  2. att skapa ett system som lätt kan tillämpas på ett flertal idrottsgrenar genom att modifiera det enligt ifrågavarande idrottsgrens speciella förutsättningar.

Jag är inte övertygad om att dessa två problem är fullständigt lösta. Dessutom hindrar det tillgängliga utrymmet boken från att ta hänsyn till alla idrottsgrenars särart. Det räcker heller inte med att läsa om en idrottsgren och att följa den som åskådare för att lära känna den. Då missar man ofta en del väsentliga nyanser som man endast kan få kännedom om genom aktiv utövning. Därför talas det i boken, parallellt med de exempel som behandlar vissa bestämda idrottsgrenar, ofta också om särdrag i hela grupper av skilda idrottsgrenar. Vidareanpassning till enskilda grenar bör då bli en uppgift för specialister i respektive gren.

Fortgående forskning och praktisk utveckling kan givetvis ge sådana fakta som inte ryms i detta system. Först kan dessa behandlas som särfall. Men om mängden av sådana särfall ökar kan det bli behövligt att korrigera och ändra systemet delvis eller helt och att ersätta befintliga grundidéer med nya. Framtiden kommer att visa hur snabbt ett sådant behov uppstår. Om man här tillåter sig att leka ett tag med termerna från kybernetik, då kan man säga att ordnat system ofta utvecklas mot oordning, dvs. negentropi ersättes av entropi. För att styra ett system måste man kunna garantera negentropi (regelbundenhet) på den nya nivån. Sådana växlingar mellan negentropi och entropi är lagbundna. Läsaren ska inte låta sig avskräckas av denna lilla avvikelse till kybernetik. Även om kybernetiken har spelat en viktig roll vid utarbetandet och behandlingen av det aktuella logiska systemet, anser vi att sakens innehåll är väsentligare än kybernetiktermer. Därför kommer läsaren sällan att påträffa begrepp som systematik, undersystem, återkoppling, modell, blocksystem osv. Läsaren som fördjupar sig i texten förstår dock att det är just sådana begrepp som behandlas.

Författaren till boken är fysiolog. Boken innehåller också en hel del fysiologi och biokemi. Men målet är inte att ge en översikt över träningens fysiologi och biokemi. Generaliseringar därom är behövliga bara för en djupare förståelse av vad som sker i organismen och med hänsyn därtill planera hjälpmedel för att omvandla organismen. En stegring av idrottsmannens prestationsförmåga grundar sig ju på omfattande ändringar i organismen som börjar med ändringar i cellernas strukturelement.

Är den här boken svårläst? För en tränare som väl känner till vilka ändringar som sker i organismen under träning och som under sin studietid skaffade sig sina kunskaper inte för att klara examen utan för livet efter skolan, bör det inte vara svårt att förstå boken. Boken kan även läsas utan dessa kunskaper. I detta fall borde man följa två rekommendationer. För det första: Hoppa över partierna med detaljdata. För det andra: Läs uppmärksamt, annars kan det bli svårt att hitta sambanden och åtskilliga begrepp och tankegångar kan bli obegripliga. Ett tiotal år tillbaka utkomna Idrott ur en fysiologs synpunkt innehöll en kortfattad termförklaring. Denna kunde måhända vara till hjälp även vid läsning av denna bok.

Atko Viru

Fortsätt till Premisser »