Logo and home buttonImage link to Bench Press game

Image link to Amino Acids Game

Image link to On Your Marks! reaction speed game

Image link to Glycolysis Game


Atko Viru – Idrottsträning

Träning

20. Mikrocykler i träning

En viktig uppgift i träningstaktik är att samstämma efter varandra följande träningsbelastningar. I princip får vi här fem olika varianter:

 1. Vilointervallet mellan två träningspass är tillräckligt för att säkerställa fullständig återhämtning (superkompensation av energetisk potential, realisering av adaptiv proteinsyntes).
 2. Vilointervallet är otillräckligt för fullständig återhämtning, vilket gör att inverkan från två eller flera träningspass summeras varigenom effekten på organismen förstoras.
 3. Vilointervallet är otillräckligt, men genom att växla mellan träningsbelastningar med olika inriktning utnyttjar man de funktioner i organismen, som ännu inte har återhämtat sig, i ringa omfattning vid den nya träningsomgången.
 4. Med hjälp av återställande träning efter hårda träningspass kan den allmänna återhämtningen påskyndas.
 5. Ersätta några tränande belastningar med konserverande, vilket minskar den allmänna spänningen i organismen.

Mikrocykeln utgör grundelementet för samstämning av träningsbelastningar. I mikrocykeln fastställer man ett lämpligt förhållande mellan träning och vila. Programmet under mikrocykeln måste också säkerställa tillräcklig återhämtning till början av nästa mikrocykel. Mikrocykelns funktion är att skapa en rationell väg för användning av den träningsbelastning som är förutbestämd för givet tidsavsnitt (Verhosjanski, 1985).

Den normala längden på en mikrocykel är en vecka. Även kortare mikrocykler förekommer, framför allt då man tränar 2–3 gånger om dagen. Normalt avslutas en mikrocykel med en eller två vilodagar. Mikrocykler brukar betecknas med två siffror och ett plustecken mellan dem. Den första siffran anger då antalet träningsdagar och siffran efter plustecknet anger antalet vilodagar som avslutar mikrocykeln. Mest använda mikrocykelvarianter är 6+1, 5+2, 4+1 och 3+1. För Jaak Uudmäe (estnisk trestegshoppare) passade det bäst att under den förberedande perioden utföra fem träningspass under tre dagar, varefter följde en vilodag.

Man kan uppfylla alla de konkreta uppgifter som mikrocykeln ställer om man känner till dynamiken i återhämtningsprocesserna och har kunskap om allmän lagbundenhet i adaptiv proteinsyntes samt är informerad om idrottsmannens reaktion på använd träningsbelastning och hur återhämtning fortskrider.

Mikrocykeln består av två faser: stimulerande (eller ackumulerande) fas och återhämtningsfas. Den förstnämnda kännetecknas av att belastningar med tränande effekt tillämpas, den andra av återställande belastningar eller vila (Matvejev, 1977). Normalt lägger man återhämtningsfasen i slutet av mikrocykeln, men det är också möjligt att dela mikrocykeln i två delar och lägga återhämtningsfasen i mitten.

Mikrocykler kan man indela i olika kategorier. Beroende på placering i träningsprocessen skiljer man mellan (Matvejev, 1977)

 1. utvecklande (tränande) mikrocykel
 2. preparerande mikrocykel
 3. tävlingsmikrocykel
 4. återställande mikrocykel.

Utvecklande mikrocykel

När det gäller träningens karaktär kan denna mikrocykel vara allmänfysisk eller inriktad på specialgrenen. I båda fallen skiljer man mellan ordinarie mikrocykel och forcerad mikrocykel. Ordinarie utvecklande mikrocykel kännetecknas av att träningsbelastningen ökar i jämna steg (i jämförelse med föregående mikrocykler) och blir relativt stor, men inte extrem varken till volym eller intensitet. Forcerad mikrocykel däremot har en träningsbelastning som uppgår till extrema värden antingen till träningsvolym eller intensitet. Under första halvan av förberedande perioden är mikrocyklerna allmänfysiska och träningen är inriktad på extremt stor träningsvolym. Under den andra halvan av den förberedande träningsperioden, liksom under tävlingsperioden, är de forcerade mikrocyklerna inriktade på specialgrenen och träningsbelastningen når sina extremvärden genom hög intensitet. För simmare av elitklass anses det lämpligt att forcerad mikrocykel omfattar 2–4 träningsdagar med stor belastning, varvid summabelastningen bör vara 3–5 gånger större än i preparerande eller återställande mikrocykel (Platonov, Vaitsechovski, 1985).

Preparerande mikrocykel

Preparerande mikrocykel har till uppgift att förbereda idrottsmannen för tävling. Under denna mikrocykel modellerar man förestående tävlingselement, varvid hänsyn tas till idrottsmannens tävlingsprogram (även tider för vila mellan starter, ordningsföljden mellan tävlings- och vilodagar, uppskattas längd på tävlingarna osv). Den sista mikrocykeln före tävling måste dessutom säkerställa att idrottsmannen i tävlingen kan mobilisera all sin kapacitet. I en del fall behövs för detta relativt kraftig träningsdos under den sista mikrocykeln, i andra fall krävs en drastisk minskning av träningsbelastningen (aktiv vila) tillsammans med andra procedurer som främjar återhämtningsprocessen. I somliga fall är det, beroende på idrottsmannens psykiska tillstånd, inte alls lämpligt med en modellering av förestående tävling. Istället kan det krävas aktiviteter som utgör en ren kontrast till tävlingen.

Träningsbelastningen under preparerande mikrocykler måste anpassas till idrottsmannens individuella särart. Handlar det om en extrovert människotyp (en människa vars uppmärksamhet är riktad mera utåt mot yttervärlden än mot sig själv), speciellt om benägenhet för överdriven tävlingsnervositet föreligger, är det nyttigt att minska på snabbhetsträning och i övrigt använda måttlig träningsbelastning. I fall av introvert människotyp (uppmärksamheten är riktad mera mot ens egna tankar och känslor än mot yttervärlden), är det däremot nyttigt att använda snabbhetsträning (Platonov, Vaitsechovski, 1985).

Tävlingsmikrocykler

Tävlingsmikrocykler formas till stor del av tävlingsprogrammet. För tränaren gäller det att lösa frågan om idrottsmannens aktiviteter för dagen före tävlingen, på tävlingsdagen (före och efter tävlingen) och under vilodagarna. Det gäller att säkra en effektiv mobilisering av krafterna under tävling och möjliggöra återhämtning med superkompensation till nästa dags tävlingar. Tävlingsbelastning kan bli olika stor för olika idrottsmän beroende på den tid som de aktivt deltar i tävlingarna (för reserverna i ett lag blir belastningen normalt mindre än för ordinarie lagmedlemmar), eller på antalet försöksheat, antalet tävlingsgrenar men även på konkurrenterna (om det var nödvändigt att ”ge allt”). En erfaren tränare kan reglera träningsbelastningen mellan tävlandet.

Återställande mikrocykel

Återställande mikrocykel följer normalt antingen efter forcerad utvecklande mikrocykel eller efter tävlingsmikrocykel. Huvuduppgiften är att skapa goda villkor för återhämtningsprocessen. Därför består mikrocykeln av måttliga, till intensitet och volym, återställande träningsbelastningar. Även andra återhämtningsfrämjande medel kommer till användning. Den objektiva påverkan på idrottsmannen genom mikrocyklernas program kan delas in i följande kategorier:

 1. verkningslös belastning
 2. lätt belastning
 3. optimal belastning
 4. tröttande belastning
 5. tärande belastning.

Med avseende på träningsbelastningars inbördes samstämning skiljer man mellan mikrocykler

 1. som säkrar tillräcklig återhämtning
 2. vars träningseffekt summeras
 3. mikrocykler med växlande belastning.

Mikrocykler som säkrar tillräcklig återhämtning till varje följande träningspass kan vid daglig träning komma ifråga vid användning av blygsamma träningsbelastningar. En träningsbelastning som säkerställer tillräcklig återhämtning till nästa dags träningspass ger inte alltid någon tränande effekt. En ökning av belastningen förlänger återhämtningstiden, vilket skulle leda till träning varann eller var tredje dag. Sådana mikrocykler kan därför komma ifråga bara för nybörjare. För mera kvalificerade idrottare, speciellt för sådana som helt ägnar sig åt att förbättra sina resultat, skulle den metoden medföra en alldeles för långsam utveckling och förlorad tid mellan träningspassen. Grundvarianterna vid träning är därför mikrocykler med summerande belastningseffekt eller sådana med växlande belastning (även mikrocykler med återställande och konserverande belastning).

Mikrocykler med summerande belastning berördes redan tidigare. I tabell 31 återges resultatet från en undersökning med cyklister för att klarlägga verkan av flera på varandra följande träningspass med samma inriktning.

31. Maximal syreupptagning (i % av utgångsläget) hos cyklister vid flera träningspass med summerande effekt (Volkov, 1977)
Tidpunkt för prov Efter första träningspasset Efter andra träningspasset Efter tredje träningspasset Efter första träningsdagen då två pass kördes samma dag
Omedelbart efter träning 68 % 65 % 62 % 64 %
6 timmar senare 90 % 84 % 83 % 84 %
12 timmar senare 97 % 92 % 86 % 87 %

Resultatet från undersökningar av simmare visas i figur 26. Där kan man se att förhållandet mellan återhämtning i snabbhet, anaerob och aerob arbetskapacitet inte ändrades, medan däremot försämring i snabbhet märkbart fördjupades efter två på varandra följande träningspass med snabbhetsträning. Samtidigt förlängdes återhämtningstiden. I viss mån märks samma tendens även angående anaerob arbetskapacitet (Platonov, Vaitsechovski, 1985).

Återhämtningsdynamik efter två träningspass med samma inriktning (övre) och med olika inriktning (undre) hos simmare

Figur 26. Återhämtningsdynamik efter två träningspass med samma inriktning (övre) och med olika inriktning (nedre) hos simmare (Platonov, Vaitsechovski, 1985).
C = snabbhetsträning
A = aerob uthållighetsträning
1 = snabbhet
2 = anaerob arbetsförmåga
3 = aerob arbetsförmåga

Det blir ingen principiell skillnad då effekten från tre på varandra följande träningspass med stor belastning summeras (figur 27). Om träning med samma inriktning upprepas ackumuleras trötthet och återhämtningstiden förlängs.

En studie av basketspelare som tränade enligt metoden med summerande belastning i mikrocykeln 4+1 visade att resultatet inte alltid blir det väntade. Vid lagträning kan det visa sig att träningsdosen för vissa spelare är för liten medan den för andra är för stor och så småningom leder till utmattning. Detta kräver av tränaren att han i rätt tid övergår från mikrocykelns första fas (utvecklingsstimulerande) till den andra, återställande fasen. Från I. Baikovs (1975) forskningsarbete med skidåkare härstammar följande schema: belastningar med tränande effekt upprepas tills arbetskapaciteten minskar med 30 %. Därefter följer 2–3 dagar med återställande träningsbelastning och 2–3 dagar med konserverande belastning. Därvid ansågs det vara lämpligt att summan av träningsdagar med återställande och konserverande belastning var lika med antalet träningsdagar med tränande belastning. Först efter 2–3 mikrocykler blev det en vilodag. Efter en träningsetapp på 54 dagar kunde man hos denna experimentgrupp konstatera väsentlig förbättring av tiderna på skidor 10 km och i maximal syreupptagningsförmåga. Hos kontrollgruppen noterades inga statistiskt säkra ändringar. Användning av denna mikrocykel i treveckorsetapper gav goda resultat även hos unga (13–17 år) skidåkare: såväl resultat på skidor som maximal syreupptagningsförmåga förbättrades (Alev, 1983).

Studium av mikrocykler med summerande belastning genom experiment med råttor bekräftade att det kan uppstå i organismen ganska skiljaktig dynamik i olika funktioner och ämnesomsättningsparametrar. Undersökning av tillståndet hos binjurebarken visade att vid upprepning av en och samma träningsbelastning under fem dagar erhålles adaptation till den aktuella belastningen genom partiell utmattningsfas i körteln. Körtelns intensiva funktion under de första träningsdagarna leder under tredje och fjärde dagen till en minskning i hormonproduktionen. I slutet av mikrocykeln sker återhämtning i körteln. I samband därmed försvinner också behovet att aktivera körtelns funktion vid oförändrad träningsbelastning – organismen i sin helhet har anpassat sig (Viru, Körge, 1983).

Ovanstående ger anledning att tänka sig att dylika krisdagar kan förekomma även hos idrottsmän som använder sig av mikrocykler med summerande träningseffekt. Uppenbarligen är det då som effekten av mikrocykeln avgörs. Om belastningen då ökas (eller om den inte minskas) kan utmattningstillstånd inträda. På samma sätt kan man anta att om inga krisdagar inträffar då har mikrocykeln som helhet ingen tränande effekt.

Experiment med råttor visade dessutom att när adaptation hade uppnåtts till en viss träningsbelastning och om då efter två vilodagar inleddes en ny mikrocykel med summerande effekt, men på en högre belastning, då upprepades samma förlopp som under den första mikrocykeln (Viru, Körge, 1983).

Vid experiment av samma slag med råttor fastställde V. Ööpik (1978) glykogenreserver och dynamiken i proteinsyntesen i olika typer av muskler. Intensiteten i proteinsyntesen studerades genom insättning av isotopmärkt tyrosin till proteinet i sarkoplasma och myofibriller. Efter första dagens träning var det tillräckligt med 24 timmars vila för att återställa glykogenförråden i musklerna och levern och framkalla superkompensationsfasen. Under samma tid var proteinsyntesen hämmad. Vid daglig upprepning av träningen uppstod kronisk brist i gkykogenförråden samtidigt med minimal proteinsyntes. Under vilodagarna som följde efter femte träningsdagen uppnåddes superkompensation i glykogenförråden och övergång till adaptiv proteinsyntes inträdde vad gäller sarkoplasmaproteiner. Men syntesen i myofibrillproteiner förblev hämmad under hela återhämtningstiden på 48 timmar, såväl i röda som i vita muskelfibrer. Träningen bestod av långvarig simning. Resultaten bekräftar karaktäristiska drag hos adaptiv proteinsyntes – syntesen i sarkoplasmaproteiner intensifierades. Dit hör mitokondrieproteiner och ett flertal enzymer. Men den adaptiva proteinsyntesen nådde inte den kontraktila apparaten – åtminstone inte inom 48 timmar. Syntesen av myofibrillproteiner förblev hämmad. Genom försök visade det sig också att normalisering av ureakoncentration i blodet inte helt återspeglar proteinomsättningen i musklerna. Trots att ureakoncentrationen i blodet återgick till utgångsnivån var proteinsyntesen fortfarande hämmad.

Med hänsyn till ureadynamiken kunde man skilja mellan tre mikrocykelvarianter:
1) till vilodagens morgon i slutet av mikrocykeln hade ureakoncentrationen ett väsentligt förhöjt värde. Till nästa morgon (första dagen i den nya mikrocykeln) återgick ureanivån till sitt normala värde
2) ingen väsentlig höjning av ureakoncentrationen kunde konstateras på vilodagens morgon
3) på vilodagens morgon var koncentrationen förhöjd och den gick inte tillbaka till sitt normala värde till nästa morgon, då en ny mikrocykel började.

Den första varianten ansågs företräda mikrocykeln med optimal träningsbelastning. I den andra varianten är belastningen för liten och i den tredje för stor (Usik o.a. 1985). Dynamiken enligt den första varianten visade sig hos skidåkare. Under mikrocykelns fyra träningsdagar med stor träningsbelastning ökade ureakoncentrationen i blodet, men den återgick till normalvärde efter en vilodag (Ozolin o.a. 1979).

V. Platonov (1986) anser att mikrocykeln med summerande belastning vid träning med samma inriktning har följande brister:

Mikrocykel med växlande belastning

Avsikten är att genom att utnyttja dynamiken i återhämtningsprocesserna uppnå stor totalbelastning och därmed effektiv träning. I princip har man här två möjligheter:

 1. Genom att växla från tränande belastning till återställande eller konserverande kan man skapa förutsättningar för flera stora träningsbelastningar inom en mikrocykel.
 2. Genom att växelvis använda sig av träning med olika inriktning kan man utnyttja heterokronismen i återhämtningsprocesserna och låta huvuddelen av den nya belastningen bäras av de funktioner i organismen som redan har återhämtat sig. På den mest fulländade nivån i idrottspraktiken förenas dessa två möjligheter till ett system där man skickligt växlar mellan träningspass med såväl skiljaktig inriktning som olika belastning (Counsilman, 1972).
I god samstämmighet med resultat från djurförsök (Jakovlev, 1974) har man hos simmare konstaterat lagbundna ändringar i olika prestationsriktningar efter träning med olika inriktning (se figur 8). I praktiken är träning ofta av komplex karaktär. Då vältränade simmare genomförde komplex träning i specialgrenen med volymen 30–40% av det möjliga då kunde noteras att arbetskapaciteten höll sig på en låg nivå under de första sex timmarna efter träningen. Efter 24 timmar var arbetsförmågan återställd, men när träningsbelastningen uppgick till 40–45% av det möjliga då återställdes snabbheten och den anaeroba arbetskapaciteten först efter 48 timmar. Till att återställa den aeroba arbetsförmågan behövdes 72 timmar. När huvudvikten i komplex träning lades på snabbhets- och fartuthållighetsträning då skedde återhämtning i aerob arbetskapacitet på 24 timmar medan det för återställning av snabbhet och anaerob arbetsförmåga behövdes 48 timmar, men då den komplexa träningen i huvudsak bestod av aeroba-anaeroba övningar för uthållighet då återställdes snabbheten på en dag, anaerob arbetskapacitet på två dagar och först efter 72 timmar var den aeroba arbetsförmågan återställd (Platonov, Vaitsechovski, 1985).

Tabellerna 32 och 33 ger några kompletterande data om återhämtningstiderna. Enligt V. Platonov kan återhämtningen efter stor belastning i träning för explosiv styrka ta upp till 72 timmar, för aerob uthållighet upp till 120 timmar.

32. Minimi- och maximitider för återhämtning efter övningar utförda med maximal anspänning (Fox, Mathews, 1981; Volkov, 1986)
Ämnesomsättningsparameter Minimitid Maximitid
Återställning av musklernas ATP och kreatinfosfatförråd 2 min 5 min
Återställning av musklernas glykogenförråd 5 h 48 h
Återställning av leverns glykogenförråd okänd 48 h
Bortförande av laktatöverskott i blodet 30 min 2 h
Återställning av musklernas syreförråd (syre bundet med myoglobin) 10–15 s 1 min.
Enzymers och strukturproteiners intensiv syntes 12 h 72 h
33. Återhämtningsdynamik hos tyngdlyftare efter träning med olika inriktning (i % av utgångsvärde) (Volkov, 1978)
Parametrarna Omedelbart efter träning 4 h senare 10 h senare 24 h senare
Efter träning av explosiv styrka
Styrkan i bensträckare 75 ± 2 78 ± 2 82 ± 2 100 ± 2
Styrkan i ryggsträckare 87 ± 2 87 ± 2 92 ± 2 99 ± 2
Bänkpress 79 ± 2 81 ± 2 90 ± 2 100 ± 2
Stående hopp i höjd 85 ± 1 89 ± 1 90 ± 1 100 ± 1
Efter styrketräning
Styrkan i bensträckare 74 ± 1 76 ± 1 79 ± 1 93 ± 1
Styrkan i ryggsträckare 84 ± 2 85 ± 2 87 ± 2 94 ± 2
Bänkpress 77 ± 1 79 ± 2 82 ± 1 93 ± 1
Stående hopp i höjd 87 ± 1 83 ± 1 83 ± 1 93 ± 1

När på varandra följande träningspass har olika inriktning då sker återhämtning på annat sätt än då träning med samma inriktning upprepas. Figur 26 (nedre del) ger ett exempel på simmare som efter snabbhetsträning tränade aerob uthållighet. Ingen summeringseffekt visade sig i snabbhet och anaerob arbetsförmåga, men efter det andra träningspasset framträder omfattande nergång i aerob arbetskapacitet. Analogt läge uppstår då tre träningspass med olika inriktning genomförs efter varandra (figur 27): efter snabbhetsträning kommer träning för anaerob uthållighet och därefter för aerob uthållighet.

Återhämtningsdynamik hos simmare efter tre träningspass med olika inriktning
Figur 27. Återhämtningsdynamik hos simmare efter tre träningspass med olika inriktning (Platonov, Vaitsechovski, 1985).
C = snabbhetsträning
AH = anaerob träning
A = aerob uthållighetsträning
1 = snabbhet
2 = anaerob arbetsförmåga
3 = aerob arbetsförmåga

Efter varje träningspass är minskning i arbetsförmåga störst och återhämtningstiden längst för de funktioner som var mest aktiva vid träningen. För andra funktioner i organismen kan ingen väsentlig summeringseffekt konstateras (Platonov, Vaitsechovski, 1985). Därmed bekräftas hypotesen att man genom växling mellan olikinriktade träningspass kan utnyttja tiden för återhämtning. Vid insiktsfull växling mellan träningsbelastningar kan man till varje efterföljande träningspass skaffa sig ett gott utgångsläge för övningar med annan inriktning än vid föregående träning (Platonov, Vaitsechovski, 1985).

I enlighet med allmänna rekommendationer bör mikrocykeln vara uppbyggd på så sätt att tunga träningspass för snabbhet och explosiv styrka äger rum då arbetskapaciteten är på topp. Den sortens träning bör ske före uthållighetsträning (Harre, 1971).

Snabbhet, smidighet och styrka i små muskelgrupper kan med fördel tränas varje dag. Styrketräning för stora muskelgrupper bör helst inte ske oftare än varannan dag (Ozolin, Homenkov, 1982).

Meningen med att växla mellan träningsbelastningar är inte bara att utnyttja heterokronismen i återhämtningsprocesserna utan också att påskynda återhämtningsförloppet. Att påskynda återhämtningsprocesserna efter träning med stor belastning är möjligt om efterföljande träning sker med medelstor eller liten belastning som dessutom ovillkorligen ska ha en annan inriktning. Medelstor eller liten träningsbelastning med samma inriktning (som vid föregående tung träning) påskyndar inte återhämtningen (figur 28. Platonov, Vaitsechovski, 1985).

Inverkan från medelstor träningsbelastning på återhätmning efter stor belastning
Figur 28. Inverkan från medelstor träningsbelastning på återhätmning efter stor belastning. Till vänster: efterföljande medelstor träningsbelastning har samma inriktning. Till höger: efterföljande medelstor träningsbelastning har annan inriktning. Kurvorna till höger visar hur återhämtningen påskyndas: i fråga om snabbhet (övre) och aerob arbetsförmåga (nedre)
C = snabbhetsträning
A = aerob uthållighetsträning
1 = snabbhet
2 = anaerob arbetsförmåga
3 = aerob arbetsförmåga
S = stor belastning
Ks = medelstor belastning
Som en möjlighet för volleybollspelare att använda mikrocykler med växlande träningsbelastning i sin träning undersökte A. Beljajev (1974) en variant där man första och fjärde dagen i mikrocykeln tillämpade huvudsakligen anaeroba alaktatiska övningar, andra och femte dagen anaeroba glykolytiska övningar och tredje och sjätte dagen aeroba-anaeroba övningar. Åtta veckors träning (åtta mikrocykler) gav experimentgruppen väsentliga förbättringar i hoppkapacitet, uthållighet i spel, uthållighet i hopp samt såväl anaerob som aerob arbetsförmåga. Hos kontrollgruppen som hade en mera slumpmässig belastningsfördelning i sin träning noterades under samma tid inga eller obetydliga framsteg.

Mikrocykler vid flera träningspass om dagen

Idrottspraktisk erfarenhet har visat att det kan vara nödvändigt att träna mer än en gång om dagen för att nå den högsta toppen. Erfarenheter inom friidrott har lett till slutsatsen att på elitnivå bör en mikrocykel innehålla 6–7 huvudpass och 7–12 kompletterande träningspass (Ozolin, Homenkov, 1982).

Hos simmare är antalet träningspass per mikrocykel i början av den förberedande perioden 10–12, varav 2–4 har stor träningsbelastning. Senare under träningsåret ökar inte bara belastningen i varje träningspass utan också antalet träningspass i varje mikrocykel. Antalet träningspass med stor belastning växer till det dubbla jämfört med periodens början (Platonov, Vaitsechovski, 1985). Allt detta förutsätter två träningspass om dagen, vartill kommer ytterligare kompletterande övningar om morgnarna.

I början såg man metoden med flera träningspass om dagen som ett sätt att mekaniskt dela en stor träningsbelastning i flera delar. En del uppgifter såg ut att bekräfta lämpligheten i denna metod. Hos tyngdlyftare jämförde man inverkan på återhämtning om stora träningsbelastningar gavs under ett träningspass eller om samma belastning delades på två. Givetvis framkallade en koncentrerad stor träningsbelastning en mera omfattande minskning i arbetsförmåga än varje halva för sig i en tvådelad belastning. Men man observerade också att vid träning två gånger om dagen uppstod inte heller efter kvällspasset en så kraftig nergång i arbetskapacitet som vid ett träningspass om dagen med dubbel belastning. Återhämtningen till nästa dag gick också snabbare. Till samma slutsats kom man hos simmare vid studium av dynamiken i maximal syreupptagningsförmåga (Volkov, 1977).

Vid ett experiment med råttor jämförde man effekten av en fem veckor lång träningsperiod i simning, dels vid ett 60-minuterspass om dagen (med 3% tilläggsvikt), dels tre 20-minuterspass (med 3–4 timmars vila däremellan). Vid träning en gång om dagen var ökningen i kreatinfosfat- och glykogenförråden större, men musklernas hypertrofi mindre än då samma belastning delades på tre träningspass (Rogozkin o.a, 1976). En uppdelning av träningsbelastning medför således att dess inverkan på musklerna ändras.

Djurförsök utförda av N. Jakovlev och hans medarbetare (1977) med råttor visade att simning 4 x 30 minuter med två timmars vilointervall medförde en mindre nergång i glykogenförråden, en snabbare återhämtning, större aktivitetsökning i cytokromoxidas, mindre ökning av laktatkoncentrationen och större ökning i koncentrationen av fria fettsyror i blodet än oavbruten simning två timmar om dagen. Om träningen varade en månad och belastningen ökades var tionde dag, visade det sig att ökningen av glykogenförråden i skelettmuskulatur, i lever och myokardiet, liksom ökningen i musklernas kreatinfosfatförråd och aktiviteten i cytokromoxidas var mera omfattande då dagens träningspass delades i fyra delar som genomfördes med två timmars mellanliggande vilointervall. Ännu större blev dessa skillnader då man utöver delning av träningsbelastningen också införde variationer (en del dagar minskade man belastningen till 50%, andra ökade man den till 200%).

I sistnämnda fallet visade det sig att ökningen i den maximalt möjliga simningstiden var mera omfattande än då dagens hela träningsranson fullgjordes under endast ett träningspass och likaledes större än då belastningen delades på fyra pass utan variationer. Vid prov efter träningsperioden (råttorna fick simma till utmattning) kunde konstateras att de råttor som hade haft flera träningspass om dagen visade upp en mera ekonomisk energianvändning och en mera omfattande mobilisering av fria fettsyror än den andra gruppen.

Utveckling av praktisk träning har lett fram till ståndpunkten att en uppdelning av en och samma träningsbelastning på flera pass om dagen inte är den mest ändamålsenliga vägen. Då utnyttjar man inte den möjligheten som finns att öka belastningen och inte heller möjligheten att påskynda återhämtningsprocessen med hjälp av olikinriktade, måttliga träningsbelastningar (Platonov, Vaitsechovski, 1985). I själva verket ger två eller tre träningspass om dagen förutsättningar för att öka träningsvolymen och samtidigt göra en bättre fördelning (Ozolin, Homenkov, 1982).

Flera träningpass samma dag tillsammans med lämplig, allmän livsföring och användning av medel för återhämtning gör det möjligt att betrakta en träningsdag som en enhet. En sådan dag kan till sin inriktning vara dag för tävling, dag för träning, dag för träningstävling, dag för aktiv vila eller inaktiv vilodag (Ozolin, Homenkov, 1982).

En träningsdag består i regel av en huvuddel med grundläggande träning och ett eller två kompletterande träningspass (morgon och kväll). I regel är övningarna på morgonen lätta för att inte trötta organismen nämnvärt. Dagens huvudpass däremot ska ge den träningsdos som är planerad för dagen. Träningen på kvällen är normalt av återställande karaktär.

Om morgonens träning består av intensiva övningar, speciellt om det handlar om snabbhetsträning och tävlingsmetoder, då blir idrottsmannens sömn ofta ytlig och orolig timmarna före uppvaknandet (Platonov, Vaitsechovski, 1985). Därför är det inte lämpligt med snabbhetsträning på morgonen. I enstaka fall kan det bli aktuellt med två huvudpass eller två kompletterande träningspass om dagen. Två huvudpass kan komma ifråga enbart för idrottsmän av mästarklass för att på kort tid ge organismen en hög träningsdos. Två kompletterande träningspass utöver huvudpasset har samma syfte, men en ”mjukare” effekt. Enbart två kompletterande träningspass kan vara lämpliga i återställande fasen av mikrocykeln, speciellt då det finns tecken som tyder på annalkande överträning.

Att träna flera gånger om dagen är egentligen liktydigt med att balansera på gränsen mellan gott och ont. Här händer det lätt att träningens positiva effekt förvandlas till negativ, skadlig. Att helt kunna undvika denna risk kan endast ske med hjälp av informativ återkoppling om det som sker i idrottsmannens organism och kräver därför gott samarbete mellan tränaren och läkaren. Dessutom krävs kompletterande biokemiska undersökningar. Men man måste också ge akt på rent pedagogisk-metodiska krav. Träning flera gånger om dagen leder till överträning om: 1) olikinriktade träningsbelastningar av olika storlek följer efter varandra på ett irrationellt sätt; 2) träningsinrikting och belastningarnas storlek bestäms utan att tillräcklig hänsyn tas till tillståndet hos idrottsmannens organism och till den påverkan som föregående träningsbelastningar har gett (Platonov, 1986).

Att träna tre gånger om dagen är möjligt vid mycket god förberedelse och under villkoret att antalet huvudpass med stor träningsbelastning inte minskar. Det är ju dessa som avgör utvecklingen. Tränar man tre gånger om dagen måste samstämningen mellan huvudpasset och de kompletterande träningspassen vara mycket välordnad. Väsentligt är att ett av passen utförs under helt skiljaktiga betingelser. Simmare t.ex. har sitt morgonpass i vatten, passet på dagen på land och kvällspasset åter i vatten (Platonov, Vaitsechovski, 1985).

Experimentell undersökning av inbördes samverkan mellan flera träningspass samma dag visade att träning nummer två, som genomfördes sex timmar efter det första, tunga passet, kan ha helt skiljaktig påverkan på organismens tillstånd. Beroende på belastningens karaktär och storlek kan antingen tröttheten fördjupas, återhämtningsprocessen bli i huvudsak opåverkad eller så kan återhämtningen t.o.m. påskyndas. En fördjupad trötthet inträffar då träningspass med samma innehåll genomförs samma dag, oavsett om träning nummer två har betydligt mindre volym. Hos simmare (sportens mästare, mästarkandidater, simmare av kvalifikationsklass I) konstaterades detta faktum vid två träningspass med snabbhetsträning om dagen. Samma fenomen kan framträda om de båda träningspassen ligger nära varandra ur fysiologisk synpunkt: om ett nytt träningspass följer efter intensiv snabbhetsträning med medelstor belastning i fartuthållighet (efter huvudträningens påverkan på kreatinfosfatmekanismen belastas anaerob glykolysapparat). Om simmarna däremot sex timmar efter sin snabbhetsträning genomförde ett nytt träningspass med inriktning på aerob uthållighet (belastningen medelstor eller mindre), kunde ingen fördjupning av trötthet konstateras. I vissa fall kunde man däremot iaktta att återhämtningen påskyndades (Skrebin, 1976).

Vid ett pedagogiskt experiment under nio veckor med andra simmare av samma kvalifikationsklasser jämförde man effektiviteten av tre olika mikrocykelvarianter. Den första gruppen tränade två gånger om dagen och genomförde under experimentet 37 träningspass med stor belastning. Den andra gruppen tränade likaledes två gånger om dagen, men de hade endast 24 pass med stor belastning. Den tredje gruppen tränade en gång om dagen och genomförde 31 träningspass med stor belastning. Efter experimentet visade det sig att dragstyrkan på land och i vatten, anaerob arbetskapacitet, maximal syreupptagningsförmåga samt syreupptagning vid simning med maximal hastighet hade ökat mest hos den första gruppen. I samstämmighet med detta förbättrades även resultaten i simning mest hos den första gruppen på 100 och 200 m (Skrebin, 1976.)

På grundval av utförd forskning med simmare och allmän praktisk erfarenhet återges i figur 29 och i tabell 34 exempel på rationell samstämning av övningar inom en mikrocykel vid träning flera gånger om dagen (Platonov, Vaitsechovski, 1985).Exempel på dynamiken i återhämtning vid träning två gånger om dagen

Figur 29. Exempel på dynamiken i återhämtning vid träning två gånger om dagen (Platonov, Vaitsechovski, 1985).
C = snabbhetsträning
AH = anaerob träning
A = aerob uthållighetsträning
1 = snabbhet
2 = anaerob arbetsförmåga
3 = aerob arbetsförmåga
S = stor belastning
Ks = medelstor belastning
V = liten belastning
34. Lämplig samordning mellan dagliga olikinriktade träningspass för simmare (Platonov, Vaitsechovski, 1985)
Variant Huvudpasset (stor belastning) Kompletterande träningspass (medelstor eller liten belastning)
1 Utveckling av snabbhet, förbättring av tempoteknik Förbättring av aerob arbetskapacitet enl. enhetlighetsmetoden
2 Förbättring av anaerob arbetskapacitet, utveckling av uthållighet på korta och medellånga distanser (upp till 4 min.) Förbättring av aerob arbetskapacitet enl. enhetlighetsmetoden
3 Förbättring av aerob arbetskapacitet, uthållighetsträning på långa distanser Snabbhetsträning, förbättring av tempo teknik
4 Komplex träning, i tur och ordning övningar för snabbhet, anaerob och aerob arbetskapacitet Komplex träning eller träning för aerob arbetskapacitet enl. enhetlighetsmetoden
5 Komplex träning, parallell utveckling av aerob och anaerob arbetskapacitet Snabbhetsträning, förbättring av tävlingsteknik
6 Komplex träning, parallell utveckling av snabbhet och anaerob arbetskapacitet. Förbättring av aerob arbetskapacitet enl. enhetlighetsmetoden

Tiden på dagen för huvudträning påverkar dygnsrytmen hos organismens funktioner och dess arbetskapacitet. Rytmen i arbetsförmåga anpassar sig på så sätt att vid det aktuella klockslaget är organismens beredskap som störst.

Därför är det ändamålsenligt att inför en tävling under loppet av 3 - 5 veckor genomföra dagens huvudträning vid samma klockslag som tävlingen ska börja (Platonov, Vaitsechovski, 1985).

Medel för att påskynda återhämtning utgör ett kompletterande problem i uppbyggnad av mikrocykler. Genom att påskynda återhämtningsprocesserna kan vi öka totalbelastningen under en mikrocykel. Men på samma gång måste man komma ihåg att ett medel som påskyndar återhämtningsförloppet också kan påverka träningseffekten och denna påverkan är inte alltid positiv. Därmed är vi framme vid problem som kräver en så omfattande analys att dess behandling på ett fåtal sidor i den här boken inte är möjlig.

Allmänt kända medel för återhämtning kan indelas i

 1. pedagogiska (ändamålsenlig inbördes samstämning av träningsbelastningar, tillämpning av funktionella tidsintervall mellan träningspassen)
 2. psykologiska (psykologisk påverkan som gynnar övergången från arbete till vila och senare från vila till omfattande mobilisering av organismens hela kapacitet)
 3. fysioterapeutiska medel (däribland massage och bastubad)
 4. farmakologiska medel.

Att använda pedagogiska medel är en uppgift för tränaren och inriktning i denna verksamhet berördes i föregående behandling av mikrocykler. Även psykologiska medel kan användas av tränaren, men förutsättningen för det är fackmässig utbildning. Fysioterapeutiska och farmakologiska medel hör helt till läkarens verksamhetsområde. Till och med massage och bastubad kan skada istället för att vara till nytta om de används på ett osakkunnigt sätt. I betydligt högre grad gäller detta för okontrollerad användning av alla slags medikamenter som eventuella rykten kan rekommendera.

Fortsätt till Strategins allmänna plan »